Zaštita manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Zaštita manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
U dnevnim listovima, tjednicima pa i u stručnoj gospodarskoj literaturi često se rabi izraz manjinski i mali dioničari, te većinski i veliki dioničari, na žalost ne uvijek u istom značenju. Ti izrazi najčešće se spominju u svezi sa "zaštitom" ili "zakidanjem" manjinskih dioničara, govori se o koncentraciji dionica u vlasništvu jednog ili nekoliko dioničara, o nebrizi države za male dioničare i pogodovanju velikih dioničara i sl.

Rijetko se piše o poteškoćama u rješavanju sukoba koji se tiču odnosa između društva s ograničenom odgovornošću i njihovih članova, te između samih članova tih društava. Pritom se zaboravlja da pretežiti dio hrvatskih društava kapitala nisu dionička društva, nego društva s ograničenom odgovornošću. Kako su baš neka načela glede zaštite manjinskih članova nastala u društvu s ograničenom odgovornošću (posebno se to odnosi na načelo povjerenja) koja se prenose i na dionička društva, i kako je zaštita članova društva s ograničenom odgovornošću većinom posebno uređena, to ćemo u ovom članku pozornost posvetiti zaštiti "malih" članova toga društva.

Hashtags: