RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjene Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. godine i Pravilnika o PDV-u, kao provedbenog propisa, većim su dijelom posljedica usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama. Međutim, značajne novosti u primjeni oslobođenja kod isporuka dobara unutar EU-a donosi primjena Provedbene Uredbe vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. godine čije odredbe nisu ugrađene u izmjene Zakona o PDV-u nego se izravno primjenjuju na transakcije unutar Zajednice.
Nadalje, od 1. siječnja 2020. godine primjenjuju se nova pravila pri oporezivanju trgovine među državama članicama, brisanjem čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u oslobođenje se odnosi na sve porezne obveznike koji obavljaju isporuke dobara i usluga navedenih u tome članku, neovisno o pravnom obliku, a ugostiteljske usluge se od 1. siječnja 2020. godine oporezuju stopom PDV-a od 13 %.
1. Uvod
2. Pojednostavljenje kod aranžmana za premještanje dobara
3. Određivanje jedinstvenih kriterija za isporuke u nizu i trostrane poslove
4. Isporuke dobara iz stečajne ili likvidacijske mase
5. Mogućnost ispravka PDV-a kod promjene porezne osnovice za porezne obveznike iz EU-a i trećih zemalja
6. Promjene u primjeni stopa PDV-a – opća stopa PDV-a, ugostiteljske usluge, usluge i povezana autorska prava pisaca…
7. Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti
8. Uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar Europske unije
9. Posebna evidencije o primljenim računima – kada ju ne treba predati
10.   Novi sadržaj obrazaca – Obrazac ZP, Obrazac PDV-P, Obrazac P-PDV i prijava usluga međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika
11.   Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn
12.   Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)