RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Dohodak od otuđenja nekretnina. Dohotkom od otuđenja nekretnina čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.
  2. Pravo na prijenos poreznih gubitaka. U slučaju statusnih promjena tijekom poreznog razdoblja, pravni prednik utvrđuje prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, a pravni slijednik ima pravo na prijenos poreznoga gubitka pravnog prednika kao da se radi o prijenosu poreznoga gubitka iz prethodne godine.
  3. Mjere aktivne politike zapošljavanja. U 2020. godini neće se provoditi mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućega radnog iskustva (SOR 30+). Na osobe koje su uključene u te dvije mjere do 31. prosinca 2019. godine i dalje primjenjuju se uvjeti i kriteriji koji su bili važeći u trenutku potpisivanja ugovora o korištenju mjere.
  4. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora. Poslodavac ne može jednostrano, svojom pisanom odlukom, mijenjati odredbe sklopljenog ugovora o radu. Sklopljeni ugovor o radu i njegov sadržaj (mjesto rada, radno mjesto, plaća) može se mijenjati samo sporazumno, suglasnom voljom obiju ugovornih strana, dvostrano-obveznim aktom (aneksom ugovora o radu ili sklapanjem novog ugovora o radu) ili otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.
  5. Privremena nesposobnost za rad i godišnji odmor. Pravo radnika na godišnji odmor ne ovisi o efektivnom radu (koliko je radnih sati i dana radnik radio), nego o postojanju radnog odnosa. Prema tome, radnik koji je u 2019. godini bio na bolovanju, stekao je pravo na puni godišnji odmor za 2019. godinu te godišnji odmor radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja 2020. godine.
  6. Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga. Trgovac koji pruža javnu usluga mora, osim u svojim poslovnim prostorijama te poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora i na ispostavljenom računu. Nakon primitka odgovora na pisani prigovor potrošač – korisnik javne usluge ima pravo podnijeti reklamaciju.
  7. Nadoknada troška goriva zaposlenicima kada se za uporabu osobnog automobila obračunava plaća u naravi. Kada se za uporabu osobnog automobila obračunava plaća u naravi, za troškove goriva nije potrebno uvećavati osnovicu poreza na dobitak, nego su troškovi goriva u cijeloj svoti porezno priznati s motrišta poreza na dobitak. Propisima o oporezivanju dohotka propisana je obveza donošenja odluke o načinu i uvjetima korištenja te načinu utvrđivanja plaće radnika koji ostvaruju primitke u naravi na temelju uporabe osobnih automobila. Način utvrđivanja primitka u naravi je propisan, dok sam način i uvjete uporabe osobnog automobila utvrđuje poslodavac koji zaposleniku omogućuje korištenje osobnim automobilom u privatne svrhe.
  8. Plaćanje poreza na dodanu vrijednost ili upravne pristojbe na stjecanje osobnih automobila te poreza na promet nekretnina u postupku pripajanja društava. Spajanje, pripajanje, odvajanje i podjela trgovačkih društava smatraju se statusnim promjenama koje detaljno uređuje Zakon o trgovačkim društvima. Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost spajanje, pripajanje, odvajanje i podjela društva ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na temelju statusnih promjena ne plaća se ni upravna pristojba. Porezni status pripajanja jednak je i prema Zakonu o porezu na promet nekretninom kojim je propisano da se porez na promet nekretnina ne plaća kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja, u smislu zakona kojim se uređuju trovačka društva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)