RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Obvezne napomene u izlaznim računima prema inozemnim poreznim obveznicima. Sadržaj računa i obvezne napomene u slučaju obrnute porezne obveze ili izuzeća od plaćanja PDV-a propisane su čl. 226. Direktive vijeća 2006/211 u t. 11. Te su odredbe u nacionalnom zakonodavstvu implementirane u čl. 79. Zakona o PDV-u gdje se u st. 3. tog članka navodi kako postupa porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke, a u st. 7. koje su obvezne napomene na računu kad primatelj robe ili usluge plaća PDV.
  2. Preuzimanje porezne obveze prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u kod maloga poreznog obveznika. Kada porezni obveznik sa sjedištem u Italiji (koji nije registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj) pruža usluge održavanja postrojenja na tvorničkom pogonu u RH, potrebno je prvo razlučiti je li u skladu s Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 282/2011 o usluzi u vezi s nepokretnom imovinom (kojoj je mjesto oporezivanja tamo gdje je ta imovina smještena).
  3. Nabava licencije za softver iz EU-a – obračun poreza na dodanu vrijednost. Prepuštanja na uporabu i korištenje dobara (najam i zakup), davanje prijenos i osiguranje prava na patente, pronalazačka prava, prava industrijskog vlasništva i slična prava smatraju se uslugama te se oporezuju kao obavljanje usluga, a ne kao isporuka dobara.
  4. Darivanje u okviru promidžbene akcije. Troškovima promidžbe za koje se ne uvećava osnovica poreza na dobitak smatraju se i troškovi nastali putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, letcima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara te troškovi kojima se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje.
  5. Imenovanje za stalnoga sudskog tumača. Za stalnoga sudskog tumača može biti imenovana fizička osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij, zadovoljava opće uvjete za prijam u državnu službu, uz znanje hrvatskog jezika potpuno vlada stranim jezikom, ima položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja te obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača.
  6. Zaštita kupaca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka. Fizička osoba koja kao obrtnik (osoba koja djeluje u okviru svoje obrtničke djelatnosti) sklopi ugovor o kupoprodaji ne može se pozivati na zaštitu koja fizičkim osobama potrošačima pripada u skladu s odredbama ZZP-a pa tako ni na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Međutim, obrtnik kao kupac ima pravo koristiti se pravima koja svim kupcima (kako onima koje se smatraju potrošačima tako i onima koje se ne smatraju potrošačima) pripadaju u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari.
  7. Obveze poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika. Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika obvezan je donijeti i objaviti pravilnik o radu. Nadalje, navedeni poslodavac mora imenovati osobu koja je ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podatci radnika u skladu sa zakonskim odredbama te osobu koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.
  8. Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika. Pravni subjekti osnovani na području RH koji imaju obvezu upisa podatka o stvarnom vlasniku u Registar, obvezni su imati i čuvati odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svome stvarnom vlasniku te vlasničkoj strukturi. Zbog toga je određena obveza ažuriranja podataka upisanih u Registar, u skladu s kojom pravni subjekt odnosno upravitelj trusta imaju obvezu ažurirati podatke koji su prethodno upisani u Registar u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)