Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada nadležni epidemiolog utvrdi potrebu za izolacijom osoba za koje postoji sumnja da bi mogao oboljeti ili širiti zarazu koronavirusom odmah se upućuje u izolaciju. O tome obvezno izvješćuje izabranog liječnika telefonom ili elektroničkom poštom, koji potom izdaje izviješće o bolovanju (doznaku). Budući da osobe u izolaciji nisu u mogućnosti neposredno preuzeti izviješće i dostaviti ga u HZZO, ni Potvrdu o plaći i zahtjev za isplatom naknade, iznimno im je omogućeno dostaviti propisanu dokumentaciju elektroničkim putem koju HZZO preuzima putem Centralnoga zdravstvenog informacijskog sustava. Potvrdu o plaći HZZO će zatražiti službenim putem od poslodavca. Naknada se utvrđuje na temelju utvrđene cijene radnog sata prema Potvrdi o plaći u visini 100 %. Naknada se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a izravno na račun osiguranika.

1. Uvodne napomene
2. Utvrđivanje naknade na koju radnik ostvaruje pravo za vrijeme izolacije
3. Primjeri utvrđivanja naknade za bolovanje i sastavljanje Obrasca JOPPD
4. Može li poslodavac nadoknaditi radniku razliku iznad svote naknade do visine neto-plaće ako je veća od najviše naknade od 4.257,28 kn
5. Utvrđivanje naknade za bolovanje obrtnika i ostalih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
6. Radnici u izolaciji koji u dogovoru s poslodavcem obavljaju djelatnost od kuće
7. Što učiniti ako zbog smanjenog poslovanja poslodavac nema sredstava za isplatu plaće

Hashtags:
#COVID19, #NaknadaPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja