Zamjena i uvećanje financijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Zamjena i uvećanje financijske imovine
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu daje iskaz poslovnih promjena na računima glavne knjige u vezi sa zamjenom imovine koja je izvorno odobrena izvorima vlasništva te povećanje kapitala trgovačkog društva iz udjela u ostvarenom dobitku toga trgovačkog društva. Pri zamjeni imovine ne iskazuju se potraživanja te ako se zamjenjuje imovina koja svoju protutežu u bilanci ima u izvorima vlasništva, ta se činjenica mora odgovarajuće uvažiti. Ako se povećava kapital društva u kojemu neprofitna organizacija ima udjele, moraju se iskazati prihodi na temelju toga.

1. Zamjena građevine za zemljište
2. Povećanje ulaganja u trgovačko društvo iz udjela u dobitku toga trgovačkog društva

Hashtags:
#FinancijskaImovina, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PoslovniUdjeli, #Računovodstvo