Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Porezni položaj dividenda i udjela u dobitku koje ostvaruju fizičke osobe u inozemstvu
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Dividende i udjeli u dobitku koje se isplaćuju fizičkim osobama s osnove udjela u kapitalu trgovačkog društva, prema Zakonu o porezu na dohodak smatraju se dohotkom od kapitala. Osnovica od koje se obračunava porez je ukupna svota koja se isplaćuje vlasniku udjela, a od te svote obračunava se porez na dohodak po stopi od 12 % na koji se obračunava i prirez ako je propisano plaćanje prireza u mjestu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta primatelja primitka s te osnove. Obveznik poreza na dohodak i prireza je fizička osoba primatelj dohotka, a obveznik obračuna poreza i prireza je isplatitelj odnosno trgovačko društvo prilikom svake isplate o čemu izvješćuje Poreznu upravu na obrascu JOPPD.
      Ako fizička osoba koja je rezident RH primi novac s osnove ostvarene dividende ili udjela u dobitku u trgovačkom društvu u inozemstvu, porez na dohodak obračunava sama i ispostavlja Obrazac JOPPD, a ako je inozemni isplatitelj obračunao porez u inozemstvu, u tom slučaju o primitku novca s te osnove primatelj izvješćuje Poreznu upravu putem Obrasca INO-IZJAVA te nakon isteka godine prijavljuje dohodak putem Obrasca INO-DOH.

1. Uvodne napomene
2. Što znači biti porezni rezident RH
3. Što treba učiniti porezni rezident RH kada država izvora dohotka ostvaruje pravo na oporezivanje toga dohotka prilikom isplate
4. Obračun poreza na dohodak na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi s kojom RH primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
5. Plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi koja nije obračunala porez na dohodak hrvatskom poreznom rezidentu
6. Treba li porezni obveznik platiti porez na dohodak na dividende i udjele u dobitku ostvarenom iz dobitka trgovačkog društva u godinama kada prema poreznim propisima RH su primitci po tim osnovama bili oslobođeni od oporezivanja

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #Porezi