Troškovi izrade web-stranice poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Troškovi izrade web-stranice poduzeća
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

      U SIC-32, Nematerijalna imovina – Troškovi izrade Web stranice, navodi se da je u kreiranju web-stranice koju razvija poduzeće, bilo da je riječ o unutarnjem ili vanjskom pristupu stranici, interno stvorena nematerijalna imovina, definirana u MRS-u 38, Nematerijalna imovina. No, tako kreirana web-stranica može se priznati kao nematerijalna imovina ako, i samo ako, poduzeće očekuje da će njome ostvariti buduće ekonomske koristi. Međutim, ako su izdatci za izradu web-stranice nastali isključivo ili prije svega za promociju i oglašavanje vlastitih proizvoda i usluga poduzeća, priznat će se kao troškovi razdoblja kada su nastali.

1. SIC Tumačenje 32, Nematerijalna imovina, Bilješke o troškovima Web stranice
2. Zaključak

Hashtags:
#NematerijalnaImovina, #Računovodstvo, #SIC32