Računovodstvo rezerviranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Računovodstvo rezerviranja
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Rezerviranja se mogu iskazati kao trošak tekućeg razdoblja u financijskim izvješćima trgovačkog društva u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja odnosno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja. Za velike poduzetnike i subjekte od javnog interesa poseban standard MRS 37 – Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina uređuje postupke koji se primjenjuju kada u financijskim izvješćima treba iskazati trošak rezerviranja. Hrvatskim računovodstvenim propisima nije predviđen poseban standard za takve poslovne događaje, ali se rezerviranja obrađuju u HSFI-u 16 – Rashodi.

  1. Uvod
  2. Priznavanje rezerviranja
  3. Promjena i korištenje rezerviranja
  4. Rezerviranje za štetne ugovore
  5. Rezerviranja za restrukturiranje
  6. Porezno priznata rezerviranja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #Rezerviranja, #TroškoviRezerviranja