Odluke o lokalnim porezima – zakonski preduvjeti za njihovu zakonitost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Odluke o lokalnim porezima – zakonski preduvjeti za njihovu zakonitost
Stranica:
210.
Autor/i:
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Sažetak:

      U zadnjem tromjesečju svake kalendarske godine gradovi i općine pripremaju proračun za sljedeću kalendarsku godinu. Pri planiranju svog proračuna uzimaju u obzir i prihode od lokalnih poreza. Lokalni porezi su porezi koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Oni su tzv. opcijski porezi, dakle o svakom gradu i općini ovisi hoće li uvesti lokalne poreze i ako će ih uvesti, koje će uvesti, te u kojem postotku odnosno svoti. U ovom se članku daje osvrt samo na poreze koje mogu uvesti gradovi i općine, na zakonske odredbe koje uređuju mogućnost donošenja odluka kojima se uvode odnosno ukidaju lokalni porezi i na najčešće pogreške koje se događaju pri njihovu donošenju.

  1. Uvod
  2. Vrste lokalnih poreza
  3. Donošenje odluka o lokalnim porezima i njihova objava u javnim glasilima
  4. Nadzor nad primjenom ZLP-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#LokalniPorezi, #Porezi, #Prirez