Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Stranica:
312.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

      U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja, posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID-19, sve je veći interes poslovnih subjekata za obavljanjem poslova na daljinu, odnosno putem sredstava elektroničke komunikacije (online). Tako je sve veći interes i za sklapanjem ugovora na daljinu. Autori u članku navode najvažnija pitanja koja se pojavljuju prilikom sklapanja ugovora na daljinu, a posebna je pozornost posvećena pravima potrošača (i obvezama trgovaca) prilikom sklapanja ugovora na daljinu koja su uređena Zakonom o zaštiti potrošača.

  1. Uvod
  2. Općenito o sklapanju ugovora
  3. Ponuda
  4. Prihvat ponude
  5. Oblik ponude i prihvata ponude
  6. Šutnja ponuđenika
  7. Ponuda neovlaštene osobe
  8. Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora
  9. Posebna zaštita potrošača prilikom sklapanja ugovora na daljinu
  10. Zaključak
Hashtags:
#InternetskaTrgovina, #Pravo, #ProdajaNaDaljinu, #ZaštitaPotrošača