Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2021
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
Stranica:
10.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Sažetak:

1. Uvod
A. Naknade za šume
2. Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma
B. Turistička članarina
3. Obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama
4. Obveza plaćanja članarine turističkim zajednicama osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
C. Rente
5. Spomenička renta
D. Članarine i naknade za koje se ne podnosi godišnji obračun
6. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
7. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

Hashtags:
#Članarina, #HGK, #NaknadeZaMineralneSirovine, #SpomeničkaRenta, #TurističkaČlanarina