Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Dana 16. svibnja 2021. godine održat će se redovni lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike. Najkasnije do 10 dana prije održavanja izbora (do 5. svibnja 2021. godine), birači mogu u registru birača pregledati, dopuniti ili ispraviti svoje podatke. Na dan lokalnih izbora mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta.

  1. Uvodne napomene
  2. Biračko pravo
  3. Raspisivanje izbora
  4. Pregled, ispravci i dopune podataka u registru birača
  5. Glasovanje na lokalnim izborima
  6. Zatvaranje registra birača
  7. Popis birača
  8. Zaključne napomene
Hashtags:
#BiračkoPravo, #LokalniIzbori, #PravaBirača, #Pravo, #UpravnoPravo