Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2021
Članak:
Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Pravne osobe poslodavci obvezno prijavljuju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje početak poslovanja kako bi im se omogućila prijava njihovih radnika na mirovinsko osiguranje. Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno, prijavljuju početak poslovanja te na taj način prijavljuju sebe kao obveznog osiguranika i sebe kao poslodavca da bi mogle prijaviti na mirovinsko osiguranje i svoje radnike. Prijavom na mirovinsko osiguranje dodjeljuje im se registarski broj prema kojemu se u sustavu mirovinskog osiguranja vodi evidencija o poslodavcu kao obvezniku plaćanja doprinosa i njegovim radnicima kao osiguranicima. Prijava se može obaviti u papirnatom ili elektroničkom obliku. Jednako tako, navedeni obveznici prijave na osiguranje obvezni su prijaviti i prestanak i promjenu u osiguranju.

  1. Prijava o početku poslovanja (M-11P/EM-11P)
  2. Rokovi za podnošenje prijave o početku poslovanja M-11P/EM-11P
  3. Primjer iskazivanja podataka na tiskanicama M-11P, M-12P i M-13P
Hashtags:
#HZMO