Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995. Riječ je o primjeni posebnih postupaka oporezivanja (isporuka usluga i dobara na daljinu) osobama koje nisu porezni obveznici unutar EU-a čija bi primjena za porezne obveznike zapravo značila pojednostavljenje u oporezivanju. Međutim, ipak primjena posebnih postupaka oporezivanja je mogućnost, a ne obveza, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ih primjenjivati ili ne.

Opširnije o tome može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU-a
  3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  4. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  5. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz
  6. Registracija korisnika za posebni postupak oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu u RH
  7. Koje stope PDV-a treba primijeniti za isporuke dobara i usluga na daljinu u zemljama članicama EU-a
  8. Zaključak
Hashtags:
#InternetskaTrgovina, #IOSS, #OSS, #PosebniPostupakOporezivanja, #ProdajaNaDaljinu