Zatezne kamate pravnih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Zatezne kamate pravnih osoba
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Stopa zateznih kamata i način njihova izračunavanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Bez obzira na to što polaze od različitih načina izračunavanja zateznih kamatnih stopa, i jedan i drugi zakon dolaze do jednake visine stopa zateznih kamata. Zatezne kamate propisane Zakonom o obveznim odnosima primjenjuju se za obračun zateznih kamata između svih sudionika ugovora ili zakonom propisanih obveza, dok se za obračun zateznih kamata između poduzetnika za isporuku dobara i usluga te za isporuke osobama javnog prava kada su te osobe dužnici primjenjuje Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koju on definira kao kamatu za kašnjenje s plaćanjem.

  1. Uvod
  2. Zatezne kamate su obvezne za dužnika
  3. U određenim okolnostima obračunavaju se zatezne kamate na neplaćene kamate
  4. Početak obračuna zateznih kamata
  5. Način obračuna zateznih kamata
  6. Primjena stopa zateznih kamata
  7. Zastara potraživanja za kamate
  8. Porezno motrište zateznih kamata
  9. Zaključak
Hashtags:
#Anatocizam, #ObračunKamata, #Zastara, #ZatezneKamate