Računovodstvo dorade robe i materijala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Računovodstvo dorade robe i materijala
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dorada podrazumijeva različite postupke kojima se poboljšavaju postojeća svojstva robe i materijala ili im se daju nova svojstva, ali od njih ne nastaju novi proizvodi. Usluga dorade robe ili materijala povećava vrijednost zaliha jer je riječ o troškovima dovođenja zaliha u stanje za uporabu. Način evidentiranja nastalih troškova ovisi o tome je li riječ o doradi vlastite robe i materijala, pružali li se usluga dorade drugima ili je riječ o vlastitim zalihama koje drugi dorađuju. O računovodstvenom i poreznom položaju dorade zaliha robe i materijala pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Porezni položaj usluga dorade
  3. Računovodstveno praćenje robe i materijala primljenih na doradu
  4. Računovodstveno praćenje robe i materijala danih na doradu
  5. Zaključak
Hashtags:
#Dorada, #Materijal, #PDV, #Računovodstvo, #Roba