Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Oporezivanje prometa nekretnina danas, kako ga uređuju Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u, primjenjuje se još od 1. siječnja 2015. godine. Međutim, ako prodavatelj nije obveznik PDV-a primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina. Za određivanje poreznog položaja prometa građevina bitna su dva kriterija, i to: jesu li građevine bile nastanjene odnosno korištene ili ne, odnosno koliko je bilo razdoblje korištenja tom građevinom, te je li prodavatelj obveznik PDV-a ili nije u sustavu PDV-a. U jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF pisat ćemo o oporezivanju nekretnina porezom na promet nekretnina i poreznom položaju prometa nekretnina u postupku ovrhe.

  1. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina
  2. Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojemu se nalaze prema propisima o PDV-u
Hashtags:
#GrađevinskoZemljište, #Nekretnine, #PDV, #PrijenosPorezneObveze