Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19
Stranica:
4.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Članak analizira odredbe važećih propisa koje se odnose na izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije bolesti COVID-19. Važeći propisi, kako Zakon o javnoj nabavi tako i Zakon o obveznim odnosima, već sadržavaju jasna pravila koja omogućavaju prilagodbu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u novonastalim okolnostima koje se nisu mogle predvidjeti. U članku se analiziraju mogućnosti koje stoje na raspolaganju ugovornim stranama i ograničenja koja predviđaju zakonske odredbe.

  1. Uvod
  2. Zakonsko uređenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi
  3. Osnove za izmjenu ugovora o javnoj nabavi propisane ZJN 2016
  4. Relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima
  5. Gledišta Europske komisije vezano za utjecaj pandemije na izmjene ugovora o javnoj nabavi
  6. Zaključak Vlade Republike Hrvatske o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
  7. Visina (vrijednost) promjene cijene prouzročene promijenjenim okolnostima
  8. Zaključak

Hashtags:
#COVID19, #IzmjenaUgovora, #JavnaNabava