Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Snažne i gotovo trenutačne izmjene cijena elemenata u graditeljstvu (koje bitno utječu na ukupnu cijenu predviđenu ugovorom o građenju) i mogućnosti pravne, ali i političke reakcije na tu pojavu, sada je kao tema snažno prisutna u javnom diskursu u RH. Pritom se u najvećoj mjeri pozornost usmjerava na dva opća akta: (1) Zakon o javnoj nabavi te općenito na pravno uređenje javne nabave u EU-u, (2) pravila obveznog prava koja u RH kod ugovora o građenju definiraju pretpostavke i okolnosti te ugovorne situacije u kojima su izmjene cijena moguće. U ovom se članku specifično razlažu i problematiziraju relevantna pravila Zakona o obveznim odnosima koja su zastupljena kod uređenja ugovora o građenju i ugovora o građenju s odredbom „ključ u ruke“ kao njegove specifične inačice. Premda adresati ta pravila shvaćaju dorečenima i preciznima, u ovom se članku razlažu svi njihovi aspekti, pa i oni koji su očigledno manjkavi. Također, u ovom se članku pruža osvrt i na problematiku rizika i odgovornosti u navedenim ugovornim situacijama u graditeljstvu koja je usko povezana s cijenom i njezinim izmjenama, a na što se do sada znatnije u javnom diskursu u RH nije obraćala veća pozornost.

  1. Pravna kontekstualizacija izazova izmjene cijena u graditeljstvu
  2. Izmjena cijena kod ugovora o građenju
  3. Ugovor o građenju s odredbom „ključ u ruke“
  4. Zaključak
Hashtags:
#IzmjeneCijena, #UgovorOGrađenju, #ZOO