Problematika utvrđivanja značajne pregovaračke snage prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Problematika utvrđivanja značajne pregovaračke snage prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Sonja BORIĆ JURIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U časopisu PiP br. 7/21. pisali smo o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koje su stupile na snagu 1. rujan ove godine. U ovom članku detaljnije se objašnjava način utvrđivanja značajne pregovaračke snage obveznika primjene Zakona. Zakonom se zabranjuju određene nepoštene prakse koje su rezultat jednostranog nametanja od strane kupaca sa značajnom pregovaračkom snagom. Prakse koje se zabranjuju uključuju zabranu poslovanja bez pisanog ugovora čiji je obvezni sadržaj propisan zakonom, zabranu jednostranog raskida ugovora bez navođenja razloga, zabranu nametanja neproporcionalno visokih ugovornih kazni, uvjetovanja sklapanja ugovora kompenzacijom roba i usluga, zabranu naplate naknade za usluge koje nisu pružene te razne odredbe kojima je cilj prebacivanje poslovnih rizika s kupca na dobavljača.

  1. Uvod
  2. Pravna priroda ugovora između dobavljača i kupaca u lancu opskrbe hranom
  3. Uloga kriterija značajne pregovaračke snage u utvrđivanju postojanja nepoštene trgovačke prakse
  4. Primjena ZNTP-a na slučaju Plodine d.d.
  5. Zaključak
Hashtags:
#OpskrbaHranom, #ZabranaNepoštenePrakse