Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U radu se raspravlja o primjeni posebnih postupovnih pravila Zakona o suzbijanju diskriminacije u sklopu sudskog rješavanja antidiskriminacijskih radnih sporova. Pritom se problematiziraju i određena pitanja koja su se javila u sudskoj praksi sporova o uznemiravanju, šikani, koji nemaju temelja na jednoj od propisanih osnova zabranjene diskriminacije (tzv. sporovi o mobingu).

  1. Uvodne napomene
  2. Antidiskriminacijski radni sporovi: određenje
  3. Sporovi o uznemiravanju (šikani) koji se ne temelje na diskriminacijskoj osnovi
  4. Sudjelovanje umješača u postupku
  5. Tužba
  6. Teret dokazivanja u sporu
  7. O drugim pravilima postupka ZSD-a
  8. Posebno o reviziji
  9. Zaključak

Hashtags:
#AntidiskriminacijskiSpor, #Diskriminacija