Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – I. dio

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – I. dio
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Autor u prvom dijelu članka analizira utvrđenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) o pravnoj valjanosti ugovornih odredaba o promjenjivosti leasing naknade koje su domaća leasing društva primjenjivala u poslovnoj praksi. U članku se također analiziraju i utvrđenja o zakonitosti postupanja leasing društava u vidu povećanja leasing naknada. Pritom, posebna se pozornost pridaje razlikovanju pravne naravi pojedinih nezakonitosti. U članku se navode i pojedini protuargumenti leasing društava te se propituje njihova pravna utemeljenost.

  1. Uvod
  2. Utvrđenja HANFA-e o nezakonitostima i nepravilnostima u postupanju

Hashtags:
#Leasing, #ugovorOLeasingu