Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Stranica:
38.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prije završnih knjiženja i utvrđivanja financijskog rezultata, potrebno je provesti kontrolu knjiženja provedenih tijekom godine te utvrditi jesu li provedeni svi propisani postupci vezani uz vrednovanje i iskazivanje imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. U tu svrhu pripremili smo pregled kontrolno-analitičkih postupaka po razredima računskog plana kako bi kontrola bila što učinkovitija i potpunija.

  1. Kontrolno-analitički postupci na računima dugotrajne imovine
  2. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i potraživanja
  3. Kontrolno–analitički postupci na računima razreda 2
  4. Provjera stanja i postupaka na računima kratkotrajne imovine – zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
  5. Podsjetnik za kontrolu troškova prije izrade računa dobitka i gubitka
  6. Provjera na računima proizvodnje, biološke imovine, gotovih proizvoda, robe i dugotrajne imovine namijenjene prodaji
  7. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima prihoda i rashoda (70 − 78)
  8. Provjera na računima kapitala i pričuva (90 - 96) i izvanbilančnih zapisa (99)
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #KontrolaKnjiženja, #ZavršneProvjere