Autorski honorari i dohodci po osnovi ugovora o djelu u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Autorski honorari i dohodci po osnovi ugovora o djelu u sustavu PDV-a
Stranica:
38.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Štefica CRNKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: