Izrada godišnjeg obračuna i izvješća za posebne poreze - trošarine za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Izrada godišnjeg obračuna i izvješća za posebne poreze - trošarine za 2001.
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Katarina IVANKOVIĆ
Sažetak:
Protekom poslovne godine dolazi vrijeme izrade i sastavljanja godišnjih obračuna o poslovanju poreznih obveznika te godišnjoj obvezi uplate poreza na dohodak, dobitak, PDV kao i za posebne poreze - trošarine. Rok za izradu i sastavljanje godišnjeg obračuna posebnih poreza za 2001. je prvi u nizu navedenih, i to 31. I. 2002. Treba znati da izrada godišnjeg obračuna za posebne poreze ne podrazumijeva samo sastavljanje godišnjih izvješća, odnosno obrazaca, nego također i posljednju kontrolu ispravno obračunanih poreza u protekloj poslovnoj godini, te je to prilika da se isprave eventualne pogreške.

Iako je najnovijim Izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima (Nar. nov., br. 107/01. i 110/01.) Carinska uprava imenovana nadzornim tijelom pri obračunu, uplati i izvješćivanju, izvješća o godišnjem obračunu posebnih poreza za 2001. godinu treba, kao i do sada, predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno za duhanske proizvode Središnjem uredu.

O čemu u godišnjem obračunu posebnih poreza treba voditi računa, napominjemo u nastavku.

Hashtags: