Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:

Pravo na uzdržavanje (čl. 289. OBZ-a)

• Ako je otac podmirivao i novčanu obvezu majke kao obveznika uzdržavanja, onda bi otac trebao tražiti od majke naknadu za isplaćeno uzdržavanje

Uzdržavanje bračnog druga (čl. 299. OBZ-a)

• U situaciji kada se tužiteljica svojom krivnjom stavila u situaciju zbog koje tvrdi da nema dovoljno sredstava za život, onda prvostupanjski sud nije pravilno primijenio materijalno pravo jer bi obvezivanje tuženika na plaćanje uzdržavanja tužiteljice predstavljalo očitu nepravdu za njega.

Trajanje uzdržavanja (čl. 285. OBZ-a)

• Jasno je i nedvojbeno propisano da obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana ovisno o okolnostima. Proizlazi da obveza uzdržavanja ne može trajati u buduće već samo do godine dana.

  • RADNO PRAVO

Zastara prava iz radnog odnosa (čl. 139. ZR-a)

• Kako je tužiteljičina plaća za mjesec svibanj dospjela 15. lipnja 2016., zastara počinje teći 16. lipnja 2016. a nastupa s 17. lipnjem 2021.

Sindikalni povjerenik (čl. 188. ZR-a/09)

• Ako sindikati ne postignu sporazum, nitko od sindikalnih povjerenika ne obnaša funkciju radničkog vijeća te poslodavca pri donošenju odluka ne obvezuju odredbe Zakona o radu o savjetovanju, obavješćivanju i suodlučivanju.

Otkaz ugovora o radu – suodlučivanje (čl. 115. ZR-a)

• U situaciji kada tuženik tvrdi da mu nisu bile poznate okolnosti profesionalne (ne)sposobnosti tužitelja za rad, na tužitelju je bio teret dokaza o suprotnom, pa kako tužitelj navedeno nije dokazao, tvrdnje da tuženik ne bi postupio u smislu odredbe kojom je propisana obveza suodlučivanja sa radničkim vijećem, nisu prihvatljive.

Teška povreda obveza iz radnog odnosa (čl. 116. ZR-a)

• Ovaj sud prihvaća zaključak da je tužiteljica počinila osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa jer je postupila suprotno rješenju Državnog inspektorata prema kojem je stavljena u kućnu karantenu zbog sumnje na Covid-19.

  • OVRŠNO PRAVO

Ovršni postupak i interventne mjere (čl. ZIM-a)

• Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 18. listopada 2020., tužitelj ne može osnovano od tuženika zahtijevati isplatu zakonskih zateznih kamata na dosuđeni iznos, na koji se odnosi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi.

Stjecanje nekretnine u ovršnom postupku (čl. 101. OZ-a)

• Radi zaštite prava kupca koji je nekretninu kupio u ovršnom postupku, OZ određuje da ukidanje ili preinaka rješenja o ovrsi do koje dođe nakon što je rješenje o dosudi nekretnine postalo pravomoćno, neće utjecati na pravo vlasništva koje je kupac stekao na dan pravomoćnosti rješenje o dosudi nekretnine.

Ovrha i ugovor o cesiji (čl. 32. OZ-a)

• Proizlazi da je predmetna tražbina prešla na tuženika temeljem valjanog ugovora o cesiji, budući je tuženik dostavio Ugovor o ustupu tražbine te je time dokazao da je tražbina iz Ugovora o kreditu na njega prenesena, pa je isti ovlašten i legitimiran zahtijevati namirenje tražbine, odnosno tražiti predloženu ovrhu.

  • PARNIČNI POSTUPAK

Obračun naknade plaće (čl. 93. ZR-a)

• Sud u parničnom postupku nije ovlašten naložiti poslodavcu da na zahtjev radnika izda obračun plaće kao ovršnu ispravu iz čl. 93. st. 2. ZR-a, već je radnik ovlašten tražiti samo da sud naloži poslodavcu da mu isplati tražbinu koju mu duguje.

Plaćanje zajedničke pričuve (čl. 90. ZV-a)

• Pitanje smanjenja zajedničke pričuve može biti predmetom posebnog izvanparničnog postupka koji je ovlašten pokrenuti svaki suvlasnik, a ne predmetom ovog postupka.

Aktivna legitimacija (čl. 36. OBZ-a)

• Budući da u konkretnom slučaju tužitelj ne može tražiti da mu se pruži pravna zaštita stoga što su za ovako postavljeni tužbeni zahtjev legitimirani samo bračni drugovi tj. tuženici, dok je tužitelj treća osoba, to je prvostupanjski sud pravilno zaključio da tužitelj n

Hashtags: