Predujam i povrat neutrošenih sredstava nadležnom proračunu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Predujam i povrat neutrošenih sredstava nadležnom proračunu
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Teme ovog proračunskog praktikuma su nabava dugotrajne nefinancijske imovine uz prethodno dan predujam za tu nabavu i obvezan povrat neutrošenih sredstava za redovno poslovanje u nadležan proračun. Ako se kupuje dugotrajna nefinancijska imovina uz davanje predujma za tu buduću nabavu, predujam se ne smatra odljevom koji ima obilježje rashoda. Pri tome oprezno moraju postupati proračunske osobe koje su obveznici obračunavanja PDV-a na svoje isporuke.

Kada proračunski korisnici primaju sredstva za svoje poslovanje na svoj transakcijski račun, ako ih ne potroše, a korisnici su državnog proračuna, moraju ih vratiti i taj priljev u izvještajnoj godini ne smije stvoriti višak od poslovanja.

  1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine uz dani predujam
  2. Povrat neutrošenih sredstava
Hashtags:
#PovratSredstava, #Predujmovi, #ProračunskiSustav, #ProračunskoRačunovodstvo