Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ako poslodavac ne može radniku ponuditi puni opseg rada, a ipak zbog prirode posla s radnikom treba sklopiti ugovor o radu (jer ga ne može angažirati putem ugovora o djelu ili putem dopunskog zapošljavanja), sklopit će s radnikom ugovor o radu na nepuno radno vrijeme. Doprinose treba obračunati na onu svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom. No postoje i neke iznimke, stoga kakav obračun plaće i kakva materijalna prava pri obračunu plaće poslodavac treba primijeniti, pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Prijava na obvezna osiguranja i ostale evidencije
  3. Utvrđivanje plaće za nepuno radno vrijeme
  4. Rad u nepunom radnom vremenu kod dvaju poslodavca
  5. Članovi uprave zaposleni na nepuno radno vrijeme
  6. Materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Hashtags:
#DopunskiRad, #NepunoRadnoVrijeme, #RadnoVrijeme