Novine Zakona o javnom bilježništvu iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Novine Zakona o javnom bilježništvu iz 2022. godine
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama ZJB-a iz 2022. godine određuju se značajne intervencije u ustrojstvo, ovlasti, način rada i nadzora nad radom javnog bilježništva kao javne službe. U prvom redu, ističe se uvođenje elektroničkih javnobilježničkih isprava. Uz to, revidirana su pravila o službenom sjedištu i mogućnosti otvaranja pisarnice te održavanja uredovnih dana izvan sjedišta javnog bilježnika u cilju veće dostupnosti javnobilježničkih usluga te druga pitanja značajna za javnobilježničku službu (poput nespojivosti obavljanja drugih poslova, odsutnosti i spriječenosti za rad, zamjeni javnih bilježnika itd.).

Novelom ZJB-a iz 2022. godine predmet izmjena i dopuna bile su i odredbe o postupku imenovanja, razrješenja i privremenog udaljenja javnih bilježnika te o njihovoj stegovnoj odgovornosti. Zakonom o izmjenama i dopunama ZJB-a određen je sadržaj te je određena ovlast za donošenje Kodeksa javnobilježničke etike te obveza stalnoga stručnog usavršavanja javnih bilježnika. Uz to, ZIDZJB-om 2022. revidirani su i nadzorni postupci te ovlasti nadzornih tijela nad radom javnih bilježnika. Izvršenim intervencijama u ZJB sustavnije se pristupilo i uređenju statusnih pitanja svih zaposlenika javnobilježničkih ureda.

Predmet promjena bile su i odredbe ZJB-a o nagradi za rad i naknadi troškova javnih bilježnika.

  1. Uvodne napomene
  2. Modernizacija poslovanja javnih bilježnika: uvođenje elektroničkih javnobilježničkih isprava
  3. Imenovanje javnih bilježnika, prestanak njihove službe i privremeno udaljenje iz službe
  4. Opće odredbe o poslovanju javnog bilježnika
  5. Javnobilježnički prisjednici, savjetnici, vježbenici, zamjenici i vršitelji dužnosti javnog bilježnika
  6. Nadzor nad javnobilježničkom službom
  7. Odsutnost i spriječenost za rad javnih bilježnika
  8. Stegovna odgovornost javnih bilježnika
  9. Nagrada za rad i naknada troškova
Hashtags:
#JavniBilježnici, #ZakonOJavnomBilježništvu