Plan upravljanja parničnim postupkom

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Plan upravljanja parničnim postupkom
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a iz 2022. godine uvodi se u parnični postupak procesni institut plan upravljanja postupkom. U prilog njegova uvođenja u parnično postupanje naglašava se općenito povećanje učinkovitosti pravosuđa, a čemu bi trebale služiti i druge intervencije koje se planiraju tom Novelom ZPP-a.

U članku se analiziraju i raspravljaju predložena rješenja nove organizacije pripremanja glavne rasprave te o planu upravljanja postupkom, uzimajući u obzir Konačni prijedlog ZIDZPP-a iz 2022. godine.

  1. Uvodne napomene
  2. Pripremanje glavne rasprave
  3. Zaključne napomene
Hashtags:
#GlavnaRasprava, #ParničniPostupak, #PlanUpravljanja