Diskriminacija trudnih radnica – sklapanje „fiktivnih“ ugovora o radu tijekom trudnoće

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Diskriminacija trudnih radnica – sklapanje „fiktivnih“ ugovora o radu tijekom trudnoće
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

S obzirom na to da je majčinstvo ustavna vrijednost koju država štiti svojim mjerama i propisima, a ta zaštita, između ostaloga, podrazumijeva i ostvarivanje ustavnog prava na rad ženama trudnicama te pravo trudnica i majki na osobitu zaštitu na radu, autorica u članku ispituje praksu Europskog suda za ljudska prava vezano uz zabranu diskriminacije trudnih radnica. Osobito se razmatra predmet Jurčić protiv Hrvatske, u kojemu je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu čl. 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u smislu diskriminacije na osnovi spola u slučaju ostvarivanja radnih i zdravstvenih prava žene – trudnice.

  1. Uvodno
  2. Zaštita materinstva i radnopravni položaj radnica – trudnica
  3. Pravo mjerodavno za Europski sud
  4. Postupak i presuda Europskog suda
  5. Zaključno
Hashtags:
#Diskriminacija, #TrudneRadnice