Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021. godinu
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Za ostvarene dohotke građana tijekom 2021. godine, a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatraju godišnjim, Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak te poreznim obveznicima dostavlja privremeno porezno rješenje. Rok za dostavu privremenoga poreznog rješenja za 2021. godinu istječe 30. lipnja 2022. godine. Međutim, neovisno o obavljenom povratu poreza na dohodak i prireza za 2021. godinu, porezni obveznici imaju mogućnost najkasnije do kraja 31. srpnja 2022. godine podnijeti prigovor na zaprimljeno privremeno porezno rješenje ako smatraju da su podatci za izračun u posebnom postupku bili nepotpuni ili netočni. Iznimno, porezni obveznici koji će privremeno porezno rješenje zaprimiti nakon 31. srpnja 2022. godine, mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenoga poreznog rješenja.

  1. Uvod
  2. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
  3. Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP-DOH
  4. Rok za dostavu privremenoga poreznog rješenja
  5. Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje
  6. Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak utvrđenog primjenom posebnog postupka oporezivanja
Hashtags:
#Dohodak, #PoreznoRješenje, #PrigovorNaPoreznoRješenje