Efektivna kamatna stopa - izbor najpovoljnijeg bankovnog kredita odnosno depozita

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Efektivna kamatna stopa - izbor najpovoljnijeg bankovnog kredita odnosno depozita
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Tomislav GALAC, dipl. ing.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2002. klijenti hrvatskih banaka imaju bolji uvid u dosad vrlo netransparentnu stvarnu cijenu kredita odnosno u stvarni prinos na depozite na domaćem novčanom tržištu. Od toga dana na snazi je Odluka Hrvatske narodne banke (HNB) o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope (dalje: EKS) na kredite i depozite (Nar. nov., br. 56/01., 87/01., 111/ 01.), koja obvezuje sve kreditno-depozitne financijske institucije pod nadzorom HNB (banke, štedionice i stambene štedionice). Prema toj odluci (dalje: Odluka o EKS), ove su institucije obvezne na precizno definiran i transparentan način preračunati sve troškove kredita, tj. sve prinose na depozit, u postotnu stopu na godišnjoj razini, tzv. efektivnu kamatnu stopu ili kraće EKS.

Tako izračunanu EKS, koja predstavlja stvarnu godišnju cijenu kredita, tj. stvarni godišnji prinos depozita, obvezne institucije moraju istaknuti kako pri ugovaranju kreditnih odnosno depozitnih odnosa s fizičkim ili pravnim osobama (kod pravnih osoba, na zahtjev), tako i pri njihovu oglašavanju. Više o tome u nastavku članka piše naš suradnik iz HNB.

Hashtags: