Računovodstveni i porezni položaj bonusa zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj bonusa zaposlenika
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Bonusom se, u pravilu, smatraju naknade koje se u praksi uređuju ugovorom sa zaposlenikom koji ima poseban utjecaj na rezultat poslovanja. Odluka o isplati bonusa može biti temeljena na planiranom rezultatu poslovanja koji je pri kraju poreznog razdoblja – godine vidljiv te se određena svota bonusa evidentira u troškovima društva poslovne godine kao primitak dotičnog radnika. S obzirom na to da radnik ostvaruje bonus svojim radom, a ne prema udjelu u kapitalu, taj se primitak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada kao plaća s određenim posebnostima u vezi s obračunom doprinosa i poreza na dohodak te iskazivanja u Obrascu JOPPD, o čemu pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Bonusi prema računovodstvenim standardima
  3. O čemu treba voditi računa prilikom obračuna doprinosa
  4. Obračun poreza na dohodak na bonus ostvaren u prethodnoj godini
  5. Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak na bonuse uračunane u troškove tekuće godine
Hashtags:
#Bonusi, #Doprinosi, #JOPPD, #Plaća, #PorezNaDohodak