Utvrđivanje i obračun plaće prema novim odredbama Zakona o radu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Utvrđivanje i obračun plaće prema novim odredbama Zakona o radu
Stranica:
10.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu a u 2023. godini i iznosi 700,00 eura. Odredbama izmjene Zakona o radu utvrđeni su elementi od kojih se plaća radnika može sastojati te u skladu i s odredbama Zakona o minimalnoj plaći propisuje se osnovica za obračun obveznih dodataka na plaću.

O tome pišemo u nastavku članka.

  1. Utvrđivanje plaće radnika
  2. Način određivanja plaće
  3. Minimalna plaća za 2023. godinu
  4. Visina plaće za članove uprave i izvršne direktore
  5. Primitci radnika na temelju radnog odnosa
  6. Rok za isplatu plaće
Hashtags:
#IzmjeneZakonaORadu, #MinimalnaPlaća, #ObračunPlaće