Postupak verifikacije mandata članu školskog odbora

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Postupak verifikacije mandata članu školskog odbora
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku daje pregled aktualne problematike u upravljačkoj strukturi najvišega kolegijalnog tijela jedne školske ustanove. Kao dodatni problem u praksi pokazao se i sam postupak provedbe verifikacije mandata članu školskog odbora u kontekstu uređenja statusa člana školskog odbora, odnosno, težište problema je od kojeg trenutka članovi školskog odbora imaju pravo odlučivanja na sjednici. U tom kontekstu, postavlja se kapciozno pitanje treba li imenovani član školskog odbora proći postupak verifikacije unutar tog tijela na njegovoj konstituirajućoj sjednici, a od kojeg trenutka bi započeo njegov mandat te legitimira li se do trenutka postupka verifikacije kao aktivni član tog tijela kad je riječ o potrebnoj većini (kvorumu) za donošenje odluka.

  1. Određenje postupka verifikacije
  2. Minimalno zakonsko određenje koje opravdava postupak verifikacije
  3. Problemsko pitanje u kontekstu disbalansa zakonske odredbe – od kojeg trenutka član školskog odbora može odlučivati
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#ŠkolskeUstanove, #ŠkolskiOdbor