Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti: kako odrediti vrijednost rada

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti: kako odrediti vrijednost rada
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

Slijedom članka o Uredbi EU-a o transparentnosti plaća muškaraca i žena, potrebno je pobliže objasniti načelo jednake plaće za isti rad ili rad jednake vrijednosti, preciznije što se točno misli pod pojmom rada jednake vrijednosti. U ovom članku autor pobliže određuje taj pojam, razlikujući ga od sličnih pojmova kojima se opisuje vrijednost rada i navodeći smjernice iz prakse međunarodnih tijela o tome kako se vrijednost rada najbolje može kvantificirati.

  1. Uvodno
  2. Koncept rada jednake vrijednosti u zakonodavstvima
  3. Određivanje sheme faktora vrijednosti rada
  4. Uloga komparatora
  5. Materijalni faktor kao iznimka od jednake plaće
  6. Kategorizacija poslova
  7. Zaključno
Hashtags:
#JednakaPlaća, #KategorizacijaPoslova, #VrijednostRada