Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
 • OBVEZNO PRAVO

Naknada za nekretninu / rok zastare (čl. 376. st. 1. i 2. ZOO-a)

 • Rok zastare za traženje naknade za nekretninu koja je ušla u režim javnog dobra teče od trenutka izgradnje ceste, a ne upisa javnog dobra, odnosno vlasništva tuženika, u zemljišne knjige

Odgovornost za naknadu štete (čl. 786. ZOO, u vezi s čl. 765. st. 1. ZOO-a)

 • Ako je kreditna tražbina osigurana hipotekom na nekretnini koja je već opterećena s uknjiženim založnim pravom za korist trećih osoba postoji odgovornost bankarske ustanove ako nije upotrijebljena pažnja dobrog gospodarstvenika prilikom utvrđivanja vrijednosti opterećene nekretnine.
 • STVARNO PRAVO

Pasivna legitimacija / smetanje posjeda (čl. 23. ZVDSP-a)

 • U parnici za smetanje posjeda pasivno je legitimirana svaka osoba koja je posjedniku oduzela posjed (ili ga uznemiravala) pa tako i ona koja je radila po nalogu tuženika ili za njega.
 • ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak (čl. 208. st. 1. i 2. ZZK-a)

 • Nakon provedenog postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dopušten je prijedlog za provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka.

Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (čl. 209. ZZK-a)

 • Prijedlog za pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ovlaštena je podnijeti osoba koja zahtjeva upis u svoju korist.

Provedba postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora / stanje zemljišne knjige (čl. 30. Pravilnika)

 • Postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora ne može se provesti u situaciji kada je na zemljištu izgrađeno i upisano više objekata, koji nisu predmet postupka povezivanja niti je za njih moguće provesti takav postupak, a u pogledu kojih nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.

Zabilježba spora (čl. 86. st. 1. ZZK-a)

 • Dopuštena je zabilježba spora kada se tužbenim zahtjevom traži donošenje presude koja će zamijeniti kupoprodajni ugovor.

Prijedlog za upis brisanja upisa na nekretnini (čl. 81. st. 3. ZZK-a)

 • Nakon pravomoćnosti rješenja kojim je dopušten upis u prvenstvenom redu zabilježbe namjeravanog otuđenja dopušten je prijedlog za upisa brisanja upisa glede nekretnina.

Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi (čl. 11. ZZK-a)

 • Geodetski elaborat za katastar na kojem nedostaju potvrda i ovjera Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove nije isprava temeljem koje se dopušta upis promjena na nekretnini u zemljišnoj knjizi.

Zabilježba spora nije zapreka za upis promjene na nekretnini (čl. 116. ZZK-a)

 • Upisana zabilježba spora nema utjecaja na provedbu prijavnog lista u zemljišnoj knjizi ako se tim prijavnim listom evidentiraju, brišu ili mijenjaju podatci o zgradama i drugim građevinama i evidentira stvarni položaj pojedinačnih već evidentiranih građevina.
 • PARNIČNI POSTUPAK

Tužba za izdavanje platnog naloga (čl. 446. st. 2. ZPP-a)

 • Postoji pravni interes za podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga ako je tuženik osoba u inozemstvu ili nije poznata adresa boravišta ili prebivališta.
 • NASLJEDNO PRAVO

Nepostojeći ugovori (čl. 233. ZN-a)

 • Ugovor ne može istodobno biti nepostojeći i ništetan.
Hashtags: