Računovodstvo kratkoročnih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Računovodstvo kratkoročnih obveza
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 13 – Obveze. Pri tome daje primjere računovodstvenog praćenja kratkoročnih obveza prema poduzetnicima unutar grupe i obveza prema poduzetnicima koji su povezani sudjelujućim interesom, a koje se u bilanci iskazuju odvojeno od ostalih vrsta obveza. Uz navedeno, daje i primjere računovodstvenog praćenja kratkoročnih obveza prema nepovezanim poduzetnicima.

 1. Definiranje kratkoročnih obveza
 2. Priznavanje vrijednosti kratkoročnih obveza
 3. Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe
 4. Kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
 5. Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično
 6. Kratkoročne obveze za predujmove
 7. Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 8. Kratkoročne obveze prema dobavljačima
 9. Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
 10. Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
 11. Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 14. Ostale kratkoročne obveze
 15. Zaključak
Hashtags:
#Grupa, #HSFI13, #Obveze, #PovezanaDruštva, #SudjelujućiInteres