Uloga i primjena načela javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Uloga i primjena načela javne nabave
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Načela javne nabave proizlaze iz primarnog prava EU-a te ih se izravno primjenjuje i u nacionalnim zakonodavstvima, ako nisu u njima propisana. Hrvatski sustav javne nabave (bez obzira na način nabave) ima ugrađena temeljna načela javne nabave koja su samo navedena, ali ne i objašnjena te se stoga tumače i pravnom praksom. Bitno je da se načelima mogu popuniti i možebitne pravne praznine koje postoje u sustavu. Načela javne nabave izravno se primjenjuju sve do dodjele ugovora o javnoj nabavi.

 1. Uvod
 2. Uloga načela u primjeni propisa o javnoj nabavi
 3. Primarni zakonodavni okvir javne nabave u EU-u – načela javne nabave
 4. Sloboda kretanja robe, pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
 5. Načelo tržišnog natjecanja
 6. Načelo jednakog tretmana
 7. Načelo transparentnosti postupka javne nabave
 8. Načelo razmjernosti
 9. Načelo učinkovite javne nabave i ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava
 10. Načelo zabrane diskriminacije i načelo uzajamnog priznanja
 11. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #JednostavnaNabava