Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Sažetak:

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u inozemstvu propisana je čl. 188. st. 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 33/23.; dalje: Zakon). Uredno obračunati i plaćeni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu jedan je od preduvjeta za korištenje hitne zdravstvene zaštite na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) hrvatskih radnika koji su izaslani na rad u inozemstvo ili se pak u inozemstvu nalaze na službenom putu. Više o svemu u nastavku članka.

  1. Pojam izaslanog radnika i doprinosi za obvezna osiguranja
  2. Obveznici obračunavanja i uplate posebnog doprinosa
  3. Naplata doprinosa po državama izaslanja ili službenog puta
  4. Obveza prijave izaslanstva u ugovorne i u treće države
  5. Stanje nakon Brexita
  6. Posebna novčana naknada za zdravstvo u UK-u
  7. Oslobođenje od plaćanja posebnog doprinosa
Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #PosebanDoprinos, #SlužbeniPut, #ZdravstvenaZaštitaInozemstvo