Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Stranica:
103.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Oslobođenja u sustavu PDV-a koja su propisana odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u jednim se dijelom odnose na promet dobara i usluga u tuzemstvu, a ostala su oslobođenja pri isporukama dobara unutar EU-a, oslobođenja pri izvozu dobara (u treće zemlje) i oslobođenja koja su izjednačena s izvozom, oslobođenja pri uvozu dobara, za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu te oslobođenja za usluge posredovanja. Da bi isporuke dobara i usluga mogle biti oslobođene PDV-a, porezni obveznici trebaju zadovoljiti propisane uvjete za oslobođenje koji proizlaze kako iz propisa o PDV-u tako i iz carinskih propisa. O posebnostima oslobođenih prometa dobara i usluga može se pročitati u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa
  3. Oslobođenje za ostale djelatnosti
  4. Oslobođenja za transakcije unutar EU-a
  5. Oslobođenja pri uvozu dobara
  6. Oslobođenja pri izvozu dobara
Hashtags:
#OslobođenjaPDV, #PDV