Porezno motrište predujmova

Časopis: Pravo i porezi - 9.2023
Članak:
Porezno motrište predujmova
Stranica:
0.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge. Autorice u članku objašnjavaju kada nastaje obveza PDV-a po primljenim predujmovima odnosno pravo na pretporez po danim predujmovima za porezne obveznike. Uz to, autorice definiraju i porezna postupanja kod predujmova ovisno o tome jesu li predujmovi primljeni odnosno dani za buduće isporuke u tuzemstvu za koje se obračunava tuzemni PDV ili za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze, za isporuke u EU-u ili izvan EU-a, odnosno treće zemlje.

  1. Uvod
  2. Obveze s primljenim predujmovima
  3. Postupci s danim predujmovima
  4. Obveze s primljenim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
  5. Postupci s danim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
  6. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Predujmovi