Primjena financijske uredbe na javnu nabavu sufinanciranu sredstvima proračuna EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 9.2023
Članak:
Primjena financijske uredbe na javnu nabavu sufinanciranu sredstvima proračuna EU-a
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.
Sažetak:

U ovom se članku analizira primjena Financijske uredbe na javne naručitelje u Republici Hrvatskoj koji svoju nabavu financiraju EU-ovim sredstvima. Svaki je javni naručitelj kada nabavlja robu, radove ili usluge podvrgnut pravilima javne nabave. Ta pravila javne nabave u Republici Hrvatskoj uređena su Zakonom o javnoj nabavi kojim su prenesene javnonabavne EU Direktive. Kada je riječ o korištenju EU sredstava, ta je potrošnja podvrgnuta dodatnim pravilima koja proizlaze iz obveze zaštite proračuna EU-a kako je ona postavljena odredbama Financijske uredbe. Iako iz obveze zaštite EU proračuna proizlaze obveze RH kao države članice uspostaviti posebne provjere i nadzor takve potrošnje, u ovom se članku daje odgovor na pitanje proizlaze li iz te obveze zaštite EU proračuna i posebna načela ili pravila postupanja javnih naručitelja u pripremi i provedbi javne nabave. Cilj je ovog članka utvrditi da su načela i pravila javne nabave za javne naručitelje jednako primjenjiva neovisno o tome financira li se javna nabava bespovratnim sredstvima ili domaćim javnim sredstvima, odnosno da ona nisu drukčija ni stroža zato što je riječ o sredstvima proračuna EU-a.

  1. Uvod
  2. Pravno uređenje upravljanja proračunom EU-a
  3. Odgovornost države članice u sustavu podijeljenog upravljanja
  4. Koncept nepravilnosti i financijske korekcije
  5. Odgovornost javnih naručitelja kao korisnika bespovratnih sredstava
  6. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaUredba, #JavnaNabava