Godišnji obračun posebnih poreza - trošarina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Godišnji obračun posebnih poreza - trošarina
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: