O vremenu dospjelosti prava na otpremninu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
O vremenu dospjelosti prava na otpremninu
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Sažetak:
Pravo na otpremninu u hrvatskom pravnom poretku uređeno je Zakonom o radu1 , Konvencijom međunarodne organizacije rada br. 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, nekim kolektivnim ugovorima i pravilnicima poslodavca kojima se uređuje radni odnos između poslodavca i radnika. Otpremnina se sastoji u novčanoj svoti, a svrha joj se ogleda u pomoći radniku u nekim slučajevima prestanka radnog odnosa. Prestankom radnog odnosa radnik ostaje bez plaće i drugih primanja iz radnog odnosa, pa sve do novog zaposlenja koje može čekati i duže vrijeme, radnikov materijalni položaj, a često i njegove obitelji, u pravilu se znatno pogoršava u odnosu na vrijeme u kojem je bio u radnom odnosu. Imajući to na umu zakonodavac je nastojao zaštititi radnika priznajući mu pravo na otpremninu u nekim slučajevima prestanka radnog odnosa.
Hashtags: