Donošenje općih akata i provođenje postupka u svezi s priključivanjem građevine na komunalnu...

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Donošenje općih akata i provođenje postupka u svezi s priključivanjem građevine na komunalnu...
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Novelom Zakona o komunalnom gospodarstvu, objavljenom u Nar. nov., br. 59/01. normirana je pored ostalog i materija koja se odnosi na priključivanje građevine na objekte komunalne infrastrukture.

Nova rješenja iz Novele obvezuju jedinice lokalne samouprave na donošenje odnosno usklađivanje već postojećih općih akata o priključivanju građevine na komunalnu infrastrukturu.

Hashtags: