III. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2002. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
III. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2002. godine
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Uvod
  • Naknade za šume
  • Članarina turističkim zajednicama
  • Plaćanje članarine i doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori
  • Naknada za eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina
Hashtags: