Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Stranica:
104.
Autor/i:
Sažetak:
  Ugovaranje preraspodjele radnog vremena u kolektivnom ugovoru
 • Prava i obveze predstavnika radnika u nadzornom odboru i poslovna tajna
 • Izbor u radničko vijeće kad su dvije liste kandidata dobile isti broj glasova
 • Prava radnika nakon ozljede na radu
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla i preseljenje tijekom radnog odnosa
 • Obavljanje nesamostalnih poslova od strane studenata i učenika
 • Usklađivanje pravilnika o radu sa Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namje- štenike u javnim službama
 • Nepostupanje ravnateljice škole po odluci školskog odbora
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavca u stečaju
 • Predstavnik radnika u upravnom vijeću ustanove i naknada članu vijeća
Hashtags: